บริการวิชาการสาขาธุรกิจการบิน ปีงบประมาณ 2560ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการระยะเวลา
งประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.บินอย่างปลอดภัยเมื่อเข้าใจภาษาอังกฤษ1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 255955,000
นายทักษิณา  บุญบุตร
นายกรรนภัทร  กันแก้ว
ดร.จันทรัตน์ มั่นวิเชียร
นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
นางสาวรจนารถ วรมนตรี
นางสาวบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree
นางกรวินท์ กังวล
นางสาวโสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
นางสาวขนิษฐา เจริญนิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2IATA Day : เปิดโลกอุตสาหกรรมการบินกุมภาพันธ์ 256055,000นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
นายกรรนภัทร  กันแก้ว
นายทักษิณา  บุญบุตร
นางสาวรจนารถ วรมนตรี
ดร.จันทรัตน์ มั่นวิเชียร
นางสาวบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณ
นางสาวโสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
นางกรวินท์ กังวล
นางสาวขนิษฐา เจริญนิตย์
Mr .Mohamed Darma Rizal Khairiree
Mr. Robert Henry Heathfield
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา