อาจารย์


ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

www.elic.ssru.ac.th/theppaluk_ko

อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช
หัวหน้าอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


www.elic.ssru.ac.th/taksina_bu

ดร.ทักษิณา บุญบุตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/kunnapat_ka

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


www.elic.ssru.ac.th/korawin_ku

อาจารย์กรวินท์ กังวล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/darma_kh

Mr.Darma Rizal Khairiree 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


www.elic.ssru.ac.th/kanittha_ch

อาจารย์ขนิษฐา เจริญนิตย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/kangwarn_ph

อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


www.elic.ssru.ac.th/james_wh

Mr.James Whitaker
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/benjapol_wo

อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


www.elic.ssru.ac.th/robert_he

Mr.Robert Henry Heathfield
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


www.elic.ssru.ac.th/paween_ch

อาจารย์ปวีณ ชาคริยานุโยค
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


http://www.elic.ssru.ac.th/thanasit_su/

อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน