ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ดร.บุญทอง บุญทวี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


ดร.ทักษิณา  บุญบุตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม