บริการวิชาการสาขาธุรกิจการบิน ปีงบประมาณ 2561ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการระยะเวลา
งประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.
บินอย่างปลอดภัย เมื่อเข้าใจภาษาอังกฤษ
มีนาคม 256125,000นายทักษิณา  บุญบุตร
นายกรรนภัทร  กันแก้ว
นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
นางสาวรจนารถ วรมนตรี
นางสาวโสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree
Mr.James Todd Whitaker
นางกรวินท์ กังวล
นางสาวขนิษฐา เจริญนิตย์
นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ์
Mr.Robert Heathfield
นายทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
IATA Day : เปิดโลกอุตสาหกรรมการบิน (ครั้งที่ 2)
มีนาคม 2561
35,000นางสาวรจนารถ วรมนตรี
นายกรรนภัทร  กันแก้ว
นายทักษิณา  บุญบุตร
นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
นายกังวาฬ โพธิ์ทอง
นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ์
นางกรวินท์ กังวล
นางสาวขนิษฐา เจริญนิตย์
Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree
Mr.Robert Heathfield
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3การสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศโดยการใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ช่วยชีวิต สำหรับผู้โดยสารสายการบิน (ครั้งที่ 3)มีนาคม 2561
25,000นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
นายทักษิณา  บุญบุตร
นายกรรนภัทร  กันแก้ว
นางสาวรจนารถ วรมนตรี
นางกรวินท์ กังวล
นางสาวขนิษฐา เจริญนิตย์
Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree
Mr.Robert Heathfield
Mr.James Todd Whitaker
นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ์
นายกังวาฬ โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนไทยส่งเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พฤศจิกายน 256040,000
นางสาวขนิษฐา เจริญนิตย์
นายกรรนภัทร  กันแก้ว
นายทักษิณา  บุญบุตร
นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช
Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree
Mr.James Todd Whitaker
นางสาวรจนารถ วรมนตรี
นางกรวินท์ กังวล
นางสาวโสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
Mr.Robert Heathfield
นายเบญจพล วรสุวรรณรักษ์
นายกังวาฬ โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและบริบทของอาเซียน
มีนาคม 256150,000Mr.Mohamed Darma Rizal Khairiree
นางสาวนลิน สีมะเสถียรโสภณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา