งานวิจัยสาขาธุรกิจการบิน ปีงบประมาณ 2559ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ปีงบประมาณ 2559
ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
จาก
1.พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยกับการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559นายทักษิณา บุญบุตร นางสาวโสมยา ปรัชญางค์ปรีชามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ความรู้และการตระหนักรู้การใช้เสื้อชูชีพของผู้โดยสารสายการบินพาณิชย์ตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559ดร.จันทรัตน์ มั่นวิเชียรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3ปัญหาการบริการภาคพื้นดินของธุรกิจการบินในสนามบินดอนเมือง: กรณีศึกษาทัศนะนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559นางสาวบวรลักษณ์ เกื้อสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4ความคาดหวังในสิ่งที่จะได้รับและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของสายการบินต้นทุนต่่า : กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์และสายการบินไทยแอร์เอเชียตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559นายเทพลักษณ์ โกมลวณิช นางกรวินท์ กังวล นายกรรนภัทร  กันแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5ความตระหนักด้านความสาคัญของการอบรมมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559นางสาวรจนารถ วรมนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา