งานวิจัยสาขาธุรกิจการบิน ปีงบประมาณ 2560ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
จาก
1.อิทธิพลของภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมต่อพฤติกรรมการทางานแบบสร้างสรรค์นวัตรกรรม
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560นางสาวโสมยา ปรัชญางค์ปรีชามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ศักยภาพของบุคลากรภาคพื้นดินในธุรกิจการบิน : กรณีศึกษาสนามบินดอนเมือง
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560
นางสาว รจนารถ วรมนตรี
นาย เทพลักษณ์ โกมลวณิช
นาย กรวินท์ กังวล
Mr. Robert Henry Heathfiled
Mr. James Todd Whitaker
Mr. Mohamed Darma Rizal Khairiree
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3มาตรการป้องกันอุบัติเหตุด้านการบินที่เกิดจากนกชนเครื่องบิน
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560
ดร. จันทรัตน์ มั่นวิเชียรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4Muay Thai and it’s transition to International Level
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560
Mr. Mohamed Darma Rizal Khairiree
นาย ภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5การพัฒนาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560
นาย ทักษิณา บุญบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา