งานวิจัยสาขาธุรกิจการบิน ปีงบประมาณ 2561ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานวิจัยระยะเวลา
ผู้จัดทำ
จาก
1.การพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมชมรม: กรณีศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561นาย ทักษิณา บุญบุตร
นาย สุรชัย น้อยคำเมือง
นาย เมธาวัฒน์ แสงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย เทพลักษณ์ โกมลวณิช
นาง กรวินท์ กังวล
นาย กังวาฬ โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3คุณภาพการบริการท่าอากาศยานดอนเมือง
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย กรรนภัทร กันแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ของแบรนด์ของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย เบญจพล วรสุวรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นางสาว ขนิษฐา เจริญนิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6การพัฒนาบุคลิกภาพผ่านการพูดในที่สาธารณชน
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นางสาว รจนารถ วรมนต
นาย Robert Henry Heathfiled
นาย Mohamed Darma Rizal Khairiree
นาย James Todd Whitaker
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยภายในห้องโดยสารเครื่องบินของผู้โดยสาร ; กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาง กรวินท์ กังวล
นาย ปวีณ ชาคริยานุโยค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8Airline Students Perceptions of the Airport Security on Airport Passengers for Personal Searches: A Case Study of International College, Suan Sunandha Rajabhat University.
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย Mohamed Darma Rizal Khairiree
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9On Developing Thailand Undergraduate Learning with Tactical Retrieval Practice
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย James Todd Whitaker
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10The effectiveness of peer to peer support with English as a Second Language in mixed ability groups
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย Robert Henry Heathfiled
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา